TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:03:36

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật 1_Dam_Vo_Mom
Nhân Vật 1_Dam_Vo_Mom
Tên: 1_Dam_Vo_Mom
Level: 70
Guild: HongHoaHoi
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-10-23 15:59:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 666 ~ 792 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1053 ~ 1254 (+41%)
Durability 173/79 (+0%)
Attack rating 144 (+41%)
Critical 8 (+41%)
Phy. reinforce 121.9 % ~ 149.3 % (+41%)
Mag. reinforce 196.5 % ~ 240.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
490 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 490
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 135 (+12%)
Durability 87/67 (+16%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 13.3 % (+51%)
Mag. reinforce 28.2 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49.7 (+45%)
Mag. def. pwr. 104.8 (+22%)
Durability 140/64 (+0%)
Parry rate 20 (+16%)
Phy. reinforce 10.4 % (+22%)
Mag. reinforce 22.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 90.7 (+22%)
Mag. def. pwr. 195.4 (+38%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 31 (+41%)
Phy. reinforce 17.5 % (+6%)
Mag. reinforce 37.6 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 44.8 (+48%)
Mag. def. pwr. 96.9 (+67%)
Durability 113/71 (+51%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.5 % (+41%)
Mag. reinforce 20.4 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 156.2 (+54%)
Durability 69/69 (+29%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 14.1 % (+16%)
Mag. reinforce 30.1 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 58.8 (+45%)
Mag. def. pwr. 125.3 (+41%)
Durability 87/67 (+16%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 12.1 % (+16%)
Mag. reinforce 26.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.6 (+70%)
Mag. absorption 17.7 (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.8 (+41%)
Mag. absorption 20.8 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.6 (+41%)
Mag. absorption 15.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.6 (+61%)
Mag. absorption 15.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FOX_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FOX_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_FOX
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
1_Dam_Vo_Mom