TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:25:30

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật 1_don_chet_7
Nhân Vật 1_don_chet_7
Tên: 1_don_chet_7
Level: 55
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 01:37:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SHIELD_07_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 44.5 (+19%)
Mag. def. pwr. 70.9 (+12%)
Durability 54/72 (+19%)
Blocking rate 13 (+25%)
Phy. reinforce 12.6 % (+0%)
Mag. reinforce 21.4 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_HA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 29.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 58.8 (+9%)
Durability 36/59 (+12%)
Parry rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 8.3 % (+6%)
Mag. reinforce 18.3 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 48
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_SA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 21.9 (+29%)
Mag. def. pwr. 47.7 (+38%)
Durability 43/61 (+35%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 7 % (+35%)
Mag. reinforce 14 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 46
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_BA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 43.3 (+67%)
Mag. def. pwr. 83.8 (+19%)
Durability 34/62 (+32%)
Parry rate 28 (+58%)
Phy. reinforce 12.5 % (+58%)
Mag. reinforce 25.8 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 50
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_AA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 19.3 (+22%)
Mag. def. pwr. 43.5 (+48%)
Durability 35/56 (+3%)
Parry rate 15 (+35%)
Phy. reinforce 6 % (+9%)
Mag. reinforce 12.8 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 45
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_LA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 31.8 (+32%)
Mag. def. pwr. 66.1 (+19%)
Durability 38/59 (+6%)
Parry rate 20 (+12%)
Phy. reinforce 8.9 % (+3%)
Mag. reinforce 20.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 49
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_FA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 24.7 (+3%)
Mag. def. pwr. 53.6 (+12%)
Durability 34/57 (+3%)
Parry rate 18 (+25%)
Phy. reinforce 7.9 % (+19%)
Mag. reinforce 17.9 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 47
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 9.5 (+38%)
Mag. absorption 9 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_06_B

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 6 degrees


Phy. absorption 14.6 (+22%)
Mag. absorption 15.4 (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 49
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_06_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 6 degrees


Phy. absorption 10.7 (+67%)
Mag. absorption 10.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 42
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_06_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 6 degrees


Phy. absorption 10.3 (+12%)
Mag. absorption 10.7 (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 45
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_TRADER_04

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
1_don_chet_7