TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:11:05

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật _DechSoAi_
Nhân Vật _DechSoAi_
Tên: _DechSoAi_
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 21:25:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BLADE_08_A

Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 579 ~ 652 (+25%)
Mag. atk. pwr. 865 ~ 958 (+16%)
Durability 116/117 (+22%)
Attack rating 139 (+19%)
Critical 6 (+45%)
Phy. reinforce 114.5 % ~ 131.7 % (+9%)
Mag. reinforce 174.3 % ~ 196.6 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 102.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 161.6 (+41%)
Durability 68/82 (+32%)
Blocking rate 18 (+61%)
Phy. reinforce 18.2 % (+77%)
Mag. reinforce 29.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 82.7 (+41%)
Mag. def. pwr. 176.5 (+41%)
Durability 20/67 (+3%)
Parry rate 21 (+22%)
Phy. reinforce 14.5 % (+41%)
Mag. reinforce 31 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 119.2 (+41%)
Durability 48/64 (+0%)
Parry rate 20 (+32%)
Phy. reinforce 10.4 % (+22%)
Mag. reinforce 22 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 121 (+58%)
Mag. def. pwr. 261.9 (+80%)
Durability 112/71 (+19%)
Parry rate 35 (+61%)
Phy. reinforce 19.6 % (+41%)
Mag. reinforce 41.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.4 (+45%)
Mag. def. pwr. 108.5 (+61%)
Durability 26/65 (+6%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.5 % (+41%)
Mag. reinforce 20.1 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 95.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 203.3 (+41%)
Durability 89/67 (+0%)
Parry rate 29 (+61%)
Phy. reinforce 15.5 % (+0%)
Mag. reinforce 33.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 65.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 140.9 (+41%)
Durability 61/69 (+25%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 12.1 % (+12%)
Mag. reinforce 25.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.8 (+61%)
Mag. absorption 19.8 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.4 (+41%)
Mag. absorption 23.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.2 (+41%)
Mag. absorption 17.2 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.2 (+41%)
Mag. absorption 17.2 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_HUNTER_04

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_DARKWARRIOR_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
_DechSoAi_