TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:41:10

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật _Gau_
Nhân Vật _Gau_
Tên: _Gau_
Level: 70
Guild: OLYMPUS
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 00:44:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 748 ~ 858 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1295 ~ 1518 (+74%)
Durability 87/73 (+22%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 12 (+61%)
Phy. reinforce 126.8 % ~ 150.9 % (+61%)
Mag. reinforce 218.9 % ~ 267.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.9 (+51%)
Mag. def. pwr. 136.9 (+35%)
Durability 137/65 (+0%)
Parry rate 23 (+32%)
Phy. reinforce 13.3 % (+58%)
Mag. reinforce 27.9 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 47.4 (+19%)
Mag. def. pwr. 101.5 (+22%)
Durability 111/67 (+22%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 10.5 % (+41%)
Mag. reinforce 22.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 94.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 196.9 (+0%)
Durability 105/66 (+3%)
Parry rate 26 (+0%)
Phy. reinforce 17.5 % (+0%)
Mag. reinforce 37.3 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42.8 (+25%)
Mag. def. pwr. 92.1 (+38%)
Durability 126/64 (+3%)
Parry rate 18 (+35%)
Phy. reinforce 9.4 % (+12%)
Mag. reinforce 20.1 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73.7 (+9%)
Mag. def. pwr. 161.5 (+61%)
Durability 103/65 (+0%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14 % (+3%)
Mag. reinforce 30.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 56.1 (+19%)
Mag. def. pwr. 119.2 (+12%)
Durability 138/70 (+35%)
Parry rate 19 (+12%)
Phy. reinforce 12.1 % (+12%)
Mag. reinforce 25.8 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.2 (+22%)
Mag. absorption 18.1 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.8 (+61%)
Mag. absorption 21.8 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.7 (+64%)
Mag. absorption 15.5 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+45%)
Mag. absorption 15.1 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
_Gau_