TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:01:56

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật _Jin_Bon____
Nhân Vật _Jin_Bon____
Tên: _Jin_Bon____
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-01 21:38:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 635 ~ 744 (+41%)
Mag. atk. pwr. 1104 ~ 1325 (+61%)
Durability 158/72 (+19%)
Attack rating 134 (+0%)
Critical 15 (+80%)
Phy. reinforce 126.8 % ~ 150.9 % (+61%)
Mag. reinforce 217.2 % ~ 265.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 72.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 155.6 (+58%)
Durability 10/65 (+0%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 13.2 % (+41%)
Mag. reinforce 28.2 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 119.2 (+41%)
Durability 67/75 (+77%)
Parry rate 20 (+58%)
Phy. reinforce 10.4 % (+22%)
Mag. reinforce 22.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 99.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 213.2 (+41%)
Durability 43/66 (+0%)
Parry rate 34 (+61%)
Phy. reinforce 17.8 % (+41%)
Mag. reinforce 37.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.7 (+58%)
Mag. def. pwr. 107.3 (+41%)
Durability 48/67 (+22%)
Parry rate 18 (+19%)
Phy. reinforce 9.6 % (+83%)
Mag. reinforce 20 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 80.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 170.7 (+61%)
Durability 47/65 (+0%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14.2 % (+41%)
Mag. reinforce 31.1 % (+100%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 140.9 (+41%)
Durability 56/67 (+16%)
Parry rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 12.2 % (+41%)
Mag. reinforce 26 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.6 (+61%)
Mag. absorption 23.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATECREW_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CARNIVAL
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
_Jin_Bon____