TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:12:00

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật _LadyKiller_
Nhân Vật _LadyKiller_
Tên: _LadyKiller_
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 04:10:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 748 ~ 858 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1287 ~ 1508 (+61%)
Durability 118/69 (+3%)
Attack rating 146 (+48%)
Critical 10 (+41%)
Phy. reinforce 125.8 % ~ 149.7 % (+41%)
Mag. reinforce 215.5 % ~ 263.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 69.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 147.5 (+61%)
Durability 126/70 (+38%)
Parry rate 26 (+67%)
Phy. reinforce 13.3 % (+58%)
Mag. reinforce 28.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 112.6 (+41%)
Durability 117/65 (+9%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 10.5 % (+51%)
Mag. reinforce 21.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 97.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 209.7 (+61%)
Durability 122/68 (+16%)
Parry rate 31 (+41%)
Phy. reinforce 17.8 % (+41%)
Mag. reinforce 37.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 47.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 102.5 (+61%)
Durability 140/64 (+3%)
Parry rate 18 (+25%)
Phy. reinforce 9.4 % (+0%)
Mag. reinforce 20.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 160.5 (+51%)
Durability 122/68 (+22%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14 % (+6%)
Mag. reinforce 30.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 133.1 (+41%)
Durability 117/65 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 12 % (+0%)
Mag. reinforce 26 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.9 (+22%)
Mag. absorption 18 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.5 (+61%)
Mag. absorption 21.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+41%)
Mag. absorption 16.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.1 (+41%)
Mag. absorption 16 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATECREW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATECREW_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
_LadyKiller_