TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:16:00

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật _NiCoDauDinh
Nhân Vật _NiCoDauDinh
Tên: _NiCoDauDinh
Level: 70
Guild: CanTho_Old
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 00:37:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A

Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 598 ~ 688 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1064 ~ 1251 (+61%)
Durability 83/76 (+58%)
Attack rating 141 (+45%)
Critical 7 (+22%)
Phy. reinforce 112 % ~ 133.3 % (+0%)
Mag. reinforce 196.8 % ~ 240.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.3 (+9%)
Mag. def. pwr. 134.5 (+6%)
Durability 37/66 (+9%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 13.2 % (+38%)
Mag. reinforce 27.7 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 51.6 (+9%)
Mag. def. pwr. 112.6 (+41%)
Durability 104/64 (+3%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 10.4 % (+25%)
Mag. reinforce 22.2 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 86.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 186.5 (+61%)
Durability 113/66 (+0%)
Parry rate 31 (+41%)
Phy. reinforce 17.5 % (+0%)
Mag. reinforce 37.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 47.2 (+32%)
Mag. def. pwr. 100.2 (+22%)
Durability 109/64 (+3%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.5 % (+25%)
Mag. reinforce 20 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 66.8 (+3%)
Mag. def. pwr. 142.6 (+6%)
Durability 49/65 (+0%)
Parry rate 22 (+19%)
Phy. reinforce 14 % (+0%)
Mag. reinforce 29.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 58.5 (+35%)
Mag. def. pwr. 128.5 (+83%)
Durability 88/65 (+0%)
Parry rate 19 (+12%)
Phy. reinforce 12.2 % (+35%)
Mag. reinforce 25.7 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.4 (+12%)
Mag. absorption 16.4 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_C

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 19.4 (+41%)
Mag. absorption 19.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.8 (+29%)
Mag. absorption 14.9 (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.7 (+51%)
Mag. absorption 14.5 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_EARTHSPIRIT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_EARTHSPIRIT_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_EARTHSPIRIT_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
_NiCoDauDinh