TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:00:49

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật _PhuongUyen_
Nhân Vật _PhuongUyen_
Tên: _PhuongUyen_
Level: 60
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-01 23:53:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_07_A

Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 304 ~ 372 (+25%)
Mag. atk. pwr. 483 ~ 591 (+16%)
Durability 70/71 (+3%)
Attack rating 126 (+29%)
Critical 5 (+25%)
Phy. reinforce 86.3 % ~ 105.7 % (+19%)
Mag. reinforce 137 % ~ 167.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
1827 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 1827
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_06_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 31 (+32%)
Mag. def. pwr. 50.1 (+12%)
Durability 58/66 (+22%)
Parry rate 19 (+32%)
Phy. reinforce 9.6 % (+54%)
Mag. reinforce 14.9 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 45
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_SA_B

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 44.4 (+19%)
Mag. def. pwr. 76.5 (+67%)
Durability 107/73 (+32%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.8 % (+9%)
Mag. reinforce 16.6 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 57
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_06_BA_C

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 52.3 (+58%)
Mag. def. pwr. 85.6 (+22%)
Durability 108/75 (+58%)
Parry rate 28 (+29%)
Phy. reinforce 12.8 % (+3%)
Mag. reinforce 21.8 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 53
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 46.8 (+32%)
Mag. def. pwr. 77 (+3%)
Durability 65/76 (+58%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 12.5 % (+32%)
Mag. reinforce 20.9 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 38.2 (+16%)
Mag. def. pwr. 63.9 (+9%)
Durability 58/67 (+0%)
Parry rate 20 (+48%)
Phy. reinforce 10.7 % (+48%)
Mag. reinforce 17.8 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 8.9 (+3%)
Mag. absorption 9.4 (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 16 (+16%)
Mag. absorption 16.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 8.4 (+41%)
Mag. absorption 8 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 7.7 (+0%)
Mag. absorption 8.2 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_TRADER_05

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
_PhuongUyen_