TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:24:47

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật _TheBest_
Nhân Vật _TheBest_
Tên: _TheBest_
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 00:47:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 535 ~ 594 (+51%)
Mag. atk. pwr. 919 ~ 1039 (+64%)
Durability 100/102 (+3%)
Attack rating 141 (+45%)
Critical 6 (+22%)
Phy. reinforce 107.8 % ~ 121.6 % (+12%)
Mag. reinforce 184.2 % ~ 211.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 119.8 (+12%)
Durability 187/85 (+67%)
Blocking rate 12 (+22%)
Phy. reinforce 16.3 % (+41%)
Mag. reinforce 27.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 71.3 (+35%)
Mag. def. pwr. 118.2 (+12%)
Durability 171/80 (+48%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 14.5 % (+12%)
Mag. reinforce 24.9 % (+64%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 56.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 94.7 (+22%)
Durability 154/71 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 11.4 % (+0%)
Mag. reinforce 19.5 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 100.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 166.3 (+41%)
Durability 125/79 (+38%)
Parry rate 29 (+22%)
Phy. reinforce 19.4 % (+6%)
Mag. reinforce 33 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 48.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 82.3 (+22%)
Durability 135/78 (+41%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.6 % (+41%)
Mag. reinforce 17.5 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 80.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 135.5 (+41%)
Durability 163/75 (+12%)
Parry rate 22 (+19%)
Phy. reinforce 15.8 % (+25%)
Mag. reinforce 26.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.5 (+25%)
Mag. def. pwr. 108.4 (+22%)
Durability 103/81 (+58%)
Parry rate 22 (+38%)
Phy. reinforce 13.5 % (+38%)
Mag. reinforce 22.7 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.2 (+22%)
Mag. absorption 17.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.5 (+29%)
Mag. absorption 20.3 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+22%)
Mag. absorption 15.5 (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_CLOWN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
_TheBest_