TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:55:32

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật alice
Nhân Vật alice
Tên: alice
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-01 19:29:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 513 ~ 572 (+35%)
Mag. atk. pwr. 898 ~ 1020 (+80%)
Durability 113/114 (+58%)
Attack rating 138 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 110.8 % ~ 124.9 % (+80%)
Mag. reinforce 184.2 % ~ 211.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.3 (+3%)
Mag. def. pwr. 127.2 (+9%)
Durability 120/76 (+12%)
Blocking rate 16 (+58%)
Phy. reinforce 16 % (+0%)
Mag. reinforce 26.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 61.6 (+19%)
Mag. def. pwr. 130.3 (+6%)
Durability 69/70 (+38%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 13.2 % (+32%)
Mag. reinforce 27.8 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 48.6 (+58%)
Mag. def. pwr. 101.1 (+16%)
Durability 64/65 (+6%)
Parry rate 20 (+19%)
Phy. reinforce 10.5 % (+51%)
Mag. reinforce 22.2 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 84.5 (+58%)
Mag. def. pwr. 174 (+3%)
Durability 75/76 (+70%)
Parry rate 27 (+9%)
Phy. reinforce 17.7 % (+25%)
Mag. reinforce 37.9 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42.1 (+0%)
Mag. def. pwr. 92.3 (+41%)
Durability 70/70 (+45%)
Parry rate 18 (+9%)
Phy. reinforce 9.4 % (+9%)
Mag. reinforce 20.4 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.6 (+3%)
Mag. def. pwr. 139.5 (+22%)
Durability 68/69 (+25%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14.1 % (+22%)
Mag. reinforce 30.6 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 56.3 (+25%)
Mag. def. pwr. 119 (+9%)
Durability 65/65 (+3%)
Parry rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 12 % (+3%)
Mag. reinforce 26.1 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.4 (+16%)
Mag. absorption 16.4 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_B

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 18.2 (+25%)
Mag. absorption 18.1 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 60
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.8 (+22%)
Mag. absorption 14.7 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CHINGCHU_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
alice