TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:06:12

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Arena
Nhân Vật Arena
Tên: Arena
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 23:08:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 732 ~ 840 (+19%)
Mag. atk. pwr. 1299 ~ 1523 (+80%)
Durability 65/77 (+48%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 12 (+61%)
Phy. reinforce 124.2 % ~ 147.7 % (+9%)
Mag. reinforce 217.2 % ~ 265.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 81.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 135.1 (+41%)
Durability 47/80 (+48%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 14.5 % (+16%)
Mag. reinforce 24.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62.8 (+64%)
Mag. def. pwr. 103.4 (+22%)
Durability 118/75 (+22%)
Parry rate 20 (+58%)
Phy. reinforce 11.5 % (+12%)
Mag. reinforce 19.7 % (+64%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 130.6 (+45%)
Mag. def. pwr. 218.3 (+41%)
Durability 78/78 (+16%)
Parry rate 36 (+67%)
Phy. reinforce 21.9 % (+48%)
Mag. reinforce 36.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 56.2 (+64%)
Mag. def. pwr. 93.1 (+29%)
Durability 119/80 (+58%)
Parry rate 18 (+22%)
Phy. reinforce 10.4 % (+0%)
Mag. reinforce 17.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 97.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 165.7 (+61%)
Durability 113/75 (+0%)
Parry rate 26 (+41%)
Phy. reinforce 17.5 % (+41%)
Mag. reinforce 29.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 123.2 (+41%)
Durability 109/84 (+77%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 13.5 % (+25%)
Mag. reinforce 22.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.1 (+61%)
Mag. absorption 19 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 22.7 (+61%)
Mag. absorption 22.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.1 (+61%)
Mag. absorption 17 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.1 (+61%)
Mag. absorption 17 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CARNIVAL_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Arena