TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:00:01

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Ares
Nhân Vật Ares
Tên: Ares
Level: 70
Guild: AresGroup
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 19:58:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 526 ~ 584 (+22%)
Mag. atk. pwr. 917 ~ 1037 (+61%)
Durability 226/103 (+9%)
Attack rating 140 (+41%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 107.8 % ~ 121.6 % (+12%)
Mag. reinforce 185.6 % ~ 213.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 77.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 125.8 (+41%)
Durability 138/78 (+22%)
Blocking rate 14 (+41%)
Phy. reinforce 16.2 % (+22%)
Mag. reinforce 27.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 70.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 122.4 (+70%)
Durability 126/80 (+48%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 14.5 % (+12%)
Mag. reinforce 24.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.5 (+22%)
Mag. def. pwr. 91.4 (+16%)
Durability 140/78 (+45%)
Parry rate 20 (+61%)
Phy. reinforce 11.5 % (+19%)
Mag. reinforce 19.4 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 101.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 162.2 (+0%)
Durability 167/77 (+22%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 19.5 % (+16%)
Mag. reinforce 32.8 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.9 (+38%)
Mag. def. pwr. 84.9 (+22%)
Durability 131/74 (+16%)
Parry rate 18 (+19%)
Phy. reinforce 10.5 % (+22%)
Mag. reinforce 17.8 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 78.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 128.5 (+3%)
Durability 160/73 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 15.6 % (+0%)
Mag. reinforce 26.9 % (+64%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+38%)
Mag. def. pwr. 110.3 (+0%)
Durability 115/72 (+0%)
Parry rate 20 (+16%)
Phy. reinforce 13.3 % (+3%)
Mag. reinforce 22.7 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.4 (+51%)
Mag. absorption 17.1 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.3 (+0%)
Mag. absorption 20.3 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+58%)
Mag. absorption 15.5 (+77%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.8 (+22%)
Mag. absorption 15.7 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_KNIGHT_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_KNIGHT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Ares