TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:22:14

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật ATam
Nhân Vật ATam
Tên: ATam
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-11-27 18:19:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_TBLADE_08_A

Sắp Xếp: Glavie
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 538 ~ 654 (+41%)
Mag. atk. pwr. 782 ~ 925 (+0%)
Durability 67/74 (+0%)
Attack rating 141 (+51%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 122.4 % ~ 149.5 % (+48%)
Mag. reinforce 183.4 % ~ 218.4 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_CA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 77.3 (+12%)
Mag. def. pwr. 101.2 (+9%)
Durability 50/81 (+12%)
Parry rate 22 (+25%)
Phy. reinforce 16.1 % (+35%)
Mag. reinforce 20.8 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_SA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 61.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 78.8 (+25%)
Durability 69/78 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 12.6 % (+3%)
Mag. reinforce 16.7 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_BA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 107.6 (+22%)
Mag. def. pwr. 143.4 (+54%)
Durability 60/80 (+0%)
Parry rate 32 (+45%)
Phy. reinforce 21.7 % (+38%)
Mag. reinforce 28.1 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_AA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 53.1 (+0%)
Mag. def. pwr. 69.5 (+0%)
Durability 116/78 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 11.4 % (+0%)
Mag. reinforce 15 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_LA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 85.6 (+32%)
Mag. def. pwr. 113.3 (+45%)
Durability 119/86 (+32%)
Parry rate 23 (+22%)
Phy. reinforce 17.3 % (+9%)
Mag. reinforce 22.8 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_FA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 71.3 (+32%)
Mag. def. pwr. 92.8 (+22%)
Durability 89/86 (+41%)
Parry rate 18 (+3%)
Phy. reinforce 14.8 % (+12%)
Mag. reinforce 19.2 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+22%)
Mag. absorption 17.7 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.5 (+41%)
Mag. absorption 20.4 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.5 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
ATam