TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:49:50

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Athena
Nhân Vật Athena
Tên: Athena
Level: 70
Guild: KONOHA
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 00:07:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 755 ~ 883 (+80%)
Mag. atk. pwr. 1186 ~ 1387 (+41%)
Durability 118/86 (+41%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 10 (+61%)
Phy. reinforce 122.8 % ~ 150.5 % (+61%)
Mag. reinforce 193.3 % ~ 236.8 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
899 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 899
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 89.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 151.9 (+61%)
Durability 135/75 (+6%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 16.2 % (+41%)
Mag. reinforce 27.3 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.7 (+41%)
Mag. def. pwr. 108.5 (+61%)
Durability 158/72 (+6%)
Parry rate 20 (+70%)
Phy. reinforce 11.6 % (+41%)
Mag. reinforce 19.7 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 124.4 (+58%)
Mag. def. pwr. 211.2 (+80%)
Durability 151/84 (+54%)
Parry rate 35 (+58%)
Phy. reinforce 21.8 % (+41%)
Mag. reinforce 36.9 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 96.3 (+41%)
Durability 133/74 (+19%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.6 % (+41%)
Mag. reinforce 17.7 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 103.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 173 (+41%)
Durability 169/77 (+12%)
Parry rate 26 (+41%)
Phy. reinforce 17.5 % (+41%)
Mag. reinforce 29.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_B

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 83.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 141.6 (+61%)
Durability 135/76 (+16%)
Parry rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 14.6 % (+41%)
Mag. reinforce 24.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 70
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.6 (+61%)
Mag. absorption 19.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 22.8 (+80%)
Mag. absorption 22.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+41%)
Mag. absorption 16.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+41%)
Mag. absorption 16.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CHINGCHU_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Athena