TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:03:14

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Bap
Nhân Vật Bap
Tên: Bap
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 17:31:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A

Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 572 ~ 663 (+32%)
Mag. atk. pwr. 987 ~ 1170 (+35%)
Durability 169/77 (+67%)
Attack rating 140 (+41%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 112.1 % ~ 133.5 % (+3%)
Mag. reinforce 193.5 % ~ 236.5 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 68.3 (+16%)
Mag. def. pwr. 119 (+74%)
Durability 134/76 (+22%)
Parry rate 19 (+3%)
Phy. reinforce 14.6 % (+25%)
Mag. reinforce 24.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.2 (+3%)
Mag. def. pwr. 88.5 (+16%)
Durability 177/82 (+67%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 11.7 % (+54%)
Mag. reinforce 19.3 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 99.9 (+58%)
Mag. def. pwr. 163.4 (+12%)
Durability 178/81 (+51%)
Parry rate 26 (+0%)
Phy. reinforce 19.8 % (+54%)
Mag. reinforce 32.7 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.7 (+48%)
Mag. def. pwr. 89.5 (+61%)
Durability 126/80 (+54%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.6 % (+41%)
Mag. reinforce 17.9 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 76.8 (+9%)
Mag. def. pwr. 133.1 (+61%)
Durability 115/73 (+0%)
Parry rate 21 (+6%)
Phy. reinforce 15.8 % (+35%)
Mag. reinforce 26.3 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.5 (+0%)
Mag. def. pwr. 106.9 (+0%)
Durability 159/73 (+6%)
Parry rate 21 (+25%)
Phy. reinforce 13.6 % (+48%)
Mag. reinforce 22.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.3 (+41%)
Mag. absorption 17.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 16.5 (+51%)
Mag. absorption 16.3 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+16%)
Mag. absorption 15.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+61%)
Mag. absorption 15.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
Bap