TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:02:26

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Bii_Boo
Nhân Vật Bii_Boo
Tên: Bii_Boo
Level: 70
Guild: Hero_Blue
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 23:42:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 566 ~ 625 (+41%)
Mag. atk. pwr. 986 ~ 1108 (+80%)
Durability 204/108 (+32%)
Attack rating 142 (+61%)
Critical 4 (+6%)
Phy. reinforce 108.6 % ~ 122.4 % (+29%)
Mag. reinforce 184.2 % ~ 211.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 80.2 (+22%)
Mag. def. pwr. 128.7 (+29%)
Durability 68/75 (+6%)
Blocking rate 16 (+61%)
Phy. reinforce 16 % (+3%)
Mag. reinforce 27.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.9 (+51%)
Mag. def. pwr. 135.8 (+22%)
Durability 124/67 (+16%)
Parry rate 21 (+22%)
Phy. reinforce 13.1 % (+12%)
Mag. reinforce 27.9 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49.5 (+38%)
Mag. def. pwr. 106.9 (+54%)
Durability 57/64 (+3%)
Parry rate 20 (+16%)
Phy. reinforce 10.3 % (+0%)
Mag. reinforce 22.2 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 90.8 (+74%)
Mag. def. pwr. 187.8 (+22%)
Durability 90/67 (+9%)
Parry rate 32 (+48%)
Phy. reinforce 17.7 % (+22%)
Mag. reinforce 37.3 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 43.7 (+6%)
Mag. def. pwr. 95.1 (+38%)
Durability 103/65 (+9%)
Parry rate 18 (+48%)
Phy. reinforce 9.4 % (+12%)
Mag. reinforce 20.1 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 69.7 (+19%)
Mag. def. pwr. 151.3 (+51%)
Durability 59/74 (+58%)
Parry rate 23 (+22%)
Phy. reinforce 14 % (+0%)
Mag. reinforce 30.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 58.6 (+38%)
Mag. def. pwr. 122.2 (+0%)
Durability 82/75 (+74%)
Parry rate 23 (+45%)
Phy. reinforce 12.2 % (+41%)
Mag. reinforce 25.9 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.1 (+9%)
Mag. absorption 17.1 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.5 (+25%)
Mag. absorption 20.6 (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_CHINGCHU_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_CH_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Bii_Boo