TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:46:11

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Co_DOn__92
Nhân Vật Co_DOn__92
Tên: Co_DOn__92
Level: 47
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-09-22 13:51:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_05_BASIC

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 167 ~ 202 (+0%)
Mag. atk. pwr. 267 ~ 323 (+0%)
Durability 59/64 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 63.2 % ~ 76.3 % (+0%)
Mag. reinforce 101.1 % ~ 122.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
2437 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 2437
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_CA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 19.7 (+0%)
Mag. def. pwr. 42 (+0%)
Durability 22/54 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 7 % (+0%)
Mag. reinforce 14.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 35
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_SA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14.9 (+0%)
Mag. def. pwr. 31.9 (+0%)
Durability 31/54 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 5.5 % (+0%)
Mag. reinforce 11.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 33
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_BA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 27.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 59 (+0%)
Durability 34/55 (+0%)
Parry rate 22 (+0%)
Phy. reinforce 9.4 % (+0%)
Mag. reinforce 20.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 37
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_AA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 13.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 28.4 (+0%)
Durability 37/53 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 5 % (+0%)
Mag. reinforce 10.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_LA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21.7 (+0%)
Mag. def. pwr. 46.4 (+0%)
Durability 36/55 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 7.6 % (+0%)
Mag. reinforce 16.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_05_FA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 17.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 38 (+0%)
Durability 32/54 (+0%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 6.5 % (+0%)
Mag. reinforce 13.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+29%)
Mag. absorption 9.4 (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 10.7 (+0%)
Mag. absorption 11.5 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 7.8 (+3%)
Mag. absorption 8.5 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 8.7 (+61%)
Mag. absorption 8.2 (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Co_DOn__92