TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:37:22

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật CongAnHuyen
Nhân Vật CongAnHuyen
Tên: CongAnHuyen
Level: 70
Guild: __HNG__
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-10-06 21:40:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57 (+3%)
Mag. def. pwr. 127.2 (+70%)
Durability 59/71 (+41%)
Parry rate 20 (+6%)
Phy. reinforce 13 % (+9%)
Mag. reinforce 27.8 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 45.9 (+67%)
Mag. def. pwr. 96.6 (+48%)
Durability 58/67 (+22%)
Parry rate 20 (+19%)
Phy. reinforce 10.4 % (+25%)
Mag. reinforce 21.9 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 89.4 (+48%)
Mag. def. pwr. 186.7 (+12%)
Durability 53/70 (+25%)
Parry rate 32 (+48%)
Phy. reinforce 17.7 % (+35%)
Mag. reinforce 38.1 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42 (+48%)
Mag. def. pwr. 86.9 (+0%)
Durability 59/68 (+29%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.4 % (+16%)
Mag. reinforce 20.2 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 46.3 (+19%)
Mag. def. pwr. 100.4 (+41%)
Durability 59/66 (+41%)
Parry rate 23 (+3%)
Phy. reinforce 11.1 % (+3%)
Mag. reinforce 23.8 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57.3 (+3%)
Mag. def. pwr. 122.4 (+3%)
Durability 69/69 (+25%)
Parry rate 19 (+12%)
Phy. reinforce 12 % (+0%)
Mag. reinforce 26.1 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_07_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 14.1 (+0%)
Mag. absorption 14.1 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_C

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 18.4 (+12%)
Mag. absorption 18.5 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 13.3 (+6%)
Mag. absorption 13.3 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 13.5 (+35%)
Mag. absorption 13.3 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_SHOGUN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
CongAnHuyen