TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:11:57

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Damaiyeuem
Nhân Vật Damaiyeuem
Tên: Damaiyeuem
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 22:30:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 674 ~ 782 (+32%)
Mag. atk. pwr. 1177 ~ 1398 (+61%)
Durability 138/78 (+54%)
Attack rating 153 (+77%)
Critical 12 (+61%)
Phy. reinforce 124.8 % ~ 148.5 % (+22%)
Mag. reinforce 217.2 % ~ 265.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 137.4 (+41%)
Durability 117/65 (+3%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 13.1 % (+22%)
Mag. reinforce 28.3 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 53.5 (+22%)
Mag. def. pwr. 115.9 (+41%)
Durability 102/64 (+0%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 10.4 % (+22%)
Mag. reinforce 22.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 98.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 215.5 (+61%)
Durability 127/71 (+38%)
Parry rate 31 (+41%)
Phy. reinforce 17.5 % (+0%)
Mag. reinforce 37.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 44.1 (+22%)
Mag. def. pwr. 95.3 (+41%)
Durability 124/70 (+41%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.4 % (+0%)
Mag. reinforce 20.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73.4 (+3%)
Mag. def. pwr. 160.8 (+54%)
Durability 143/66 (+6%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14.2 % (+41%)
Mag. reinforce 30.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 137 (+41%)
Durability 77/70 (+38%)
Parry rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 12 % (+6%)
Mag. reinforce 26 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.4 (+70%)
Mag. absorption 18.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.2 (+61%)
Mag. absorption 21.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.7 (+6%)
Mag. absorption 15.9 (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.8 (+22%)
Mag. absorption 15.8 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Damaiyeuem