TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:11:33

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Dan_Ha
Nhân Vật Dan_Ha
Tên: Dan_Ha
Level: 70
Guild: HongHoaHoi
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-11-27 09:53:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 687 ~ 756 (+45%)
Mag. atk. pwr. 1168 ~ 1308 (+41%)
Durability 148/105 (+3%)
Attack rating 134 (+0%)
Critical 7 (+22%)
Phy. reinforce 120.5 % ~ 135.8 % (+41%)
Mag. reinforce 206.6 % ~ 237.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 120.6 (+22%)
Durability 156/74 (+0%)
Blocking rate 14 (+41%)
Phy. reinforce 16.2 % (+22%)
Mag. reinforce 26.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A_RARE (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 157.9 (+0%)
Durability 81/74 (+45%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 14.4 % (+9%)
Mag. reinforce 31.4 % (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A_RARE (+1)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 53.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 114.2 (+0%)
Durability 79/66 (+0%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 11.4 % (+0%)
Mag. reinforce 24.4 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 102.7 (+12%)
Mag. def. pwr. 223.2 (+41%)
Durability 104/70 (+12%)
Parry rate 27 (+12%)
Phy. reinforce 19.4 % (+16%)
Mag. reinforce 41.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A_RARE (+2)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49.7 (+0%)
Mag. def. pwr. 106 (+0%)
Durability 69/66 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 10.3 % (+0%)
Mag. reinforce 22.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A_RARE (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 83.7 (+58%)
Mag. def. pwr. 174.5 (+19%)
Durability 125/71 (+25%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 15.6 % (+19%)
Mag. reinforce 33.7 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A_RARE (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67.5 (+3%)
Mag. def. pwr. 147.9 (+45%)
Durability 140/67 (+3%)
Parry rate 19 (+12%)
Phy. reinforce 13.2 % (+6%)
Mag. reinforce 29 % (+64%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.1 (+0%)
Mag. absorption 17.1 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.7 (+61%)
Mag. absorption 20.3 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NINJA_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NINJA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NINJA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Dan_Ha