TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:37:59

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Duong_Long
Nhân Vật Duong_Long
Tên: Duong_Long
Level: 60
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-11-24 20:19:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_07_B

Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 404 ~ 472 (+16%)
Mag. atk. pwr. 704 ~ 844 (+41%)
Durability 74/73 (+61%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 9 (+41%)
Phy. reinforce 96.2 % ~ 114.5 % (+16%)
Mag. reinforce 165.4 % ~ 202.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_HA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 45.3 (+16%)
Mag. def. pwr. 96.4 (+12%)
Durability 64/62 (+0%)
Parry rate 23 (+25%)
Phy. reinforce 11.2 % (+16%)
Mag. reinforce 24.3 % (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 59
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_SA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 37 (+9%)
Mag. def. pwr. 78.8 (+3%)
Durability 90/66 (+38%)
Parry rate 18 (+9%)
Phy. reinforce 8.9 % (+35%)
Mag. reinforce 19.1 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 57
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 56.9 (+74%)
Mag. def. pwr. 116 (+9%)
Durability 79/65 (+25%)
Parry rate 30 (+61%)
Phy. reinforce 14.2 % (+64%)
Mag. reinforce 29.5 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 57
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_AA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 31.4 (+29%)
Mag. def. pwr. 67.9 (+45%)
Durability 49/66 (+41%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 8 % (+9%)
Mag. reinforce 17.3 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_LA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 47.7 (+9%)
Mag. def. pwr. 102.1 (+12%)
Durability 36/62 (+0%)
Parry rate 25 (+54%)
Phy. reinforce 12 % (+0%)
Mag. reinforce 25.6 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 60
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_FA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 45.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 93.3 (+3%)
Durability 43/62 (+9%)
Parry rate 22 (+58%)
Phy. reinforce 10.2 % (+0%)
Mag. reinforce 21.8 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 58
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_07_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 14.2 (+22%)
Mag. absorption 14.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_B

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 18.2 (+32%)
Mag. absorption 18.2 (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 60
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 13.3 (+41%)
Mag. absorption 13.3 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 12.7 (+25%)
Mag. absorption 12.7 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Duong_Long