TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:43:34

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật GatlingGun
Nhân Vật GatlingGun
Tên: GatlingGun
Level: 60
Guild: RES
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-01 23:07:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_07_B

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 343 ~ 386 (+6%)
Mag. atk. pwr. 588 ~ 676 (+19%)
Durability 108/111 (+70%)
Attack rating 131 (+12%)
Critical 4 (+12%)
Phy. reinforce 91.6 % ~ 103.3 % (+0%)
Mag. reinforce 158.7 % ~ 182.4 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_07_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 52.5 (+3%)
Mag. def. pwr. 86.3 (+48%)
Durability 62/70 (+9%)
Blocking rate 11 (+12%)
Phy. reinforce 12.7 % (+16%)
Mag. reinforce 21.3 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_HA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 45.7 (+77%)
Mag. def. pwr. 94.5 (+35%)
Durability 56/64 (+16%)
Parry rate 23 (+19%)
Phy. reinforce 11.1 % (+3%)
Mag. reinforce 23.8 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 59
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_SA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 34 (+35%)
Mag. def. pwr. 71.3 (+9%)
Durability 56/62 (+9%)
Parry rate 18 (+12%)
Phy. reinforce 8.9 % (+45%)
Mag. reinforce 19.1 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 57
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_06_BA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 41.7 (+9%)
Mag. def. pwr. 89.3 (+12%)
Durability 54/61 (+25%)
Parry rate 26 (+12%)
Phy. reinforce 11.1 % (+3%)
Mag. reinforce 23.7 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 50
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 25.9 (+9%)
Mag. def. pwr. 54.8 (+0%)
Durability 56/61 (+19%)
Parry rate 16 (+38%)
Phy. reinforce 7.6 % (+51%)
Mag. reinforce 15.8 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_LA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 47.7 (+9%)
Mag. def. pwr. 102.1 (+12%)
Durability 59/62 (+3%)
Parry rate 24 (+22%)
Phy. reinforce 12.2 % (+48%)
Mag. reinforce 25.5 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 60
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_FA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40.1 (+29%)
Mag. def. pwr. 85 (+19%)
Durability 64/69 (+58%)
Parry rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 10.2 % (+9%)
Mag. reinforce 22.3 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 58
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_07_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 13.8 (+38%)
Mag. absorption 13.7 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_06_B

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 6 degrees


Phy. absorption 15.1 (+61%)
Mag. absorption 13.4 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 49
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_B

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 12.6 (+6%)
Mag. absorption 12.8 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 11.9 (+35%)
Mag. absorption 11.7 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_TRADER_05

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
GatlingGun