TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:31:12

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật hanbaolinh
Nhân Vật hanbaolinh
Tên: hanbaolinh
Level: 61
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 01:55:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_07_B

Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 360 ~ 442 (+61%)
Mag. atk. pwr. 568 ~ 697 (+41%)
Durability 75/75 (+12%)
Attack rating 131 (+22%)
Critical 5 (+32%)
Phy. reinforce 93 % ~ 114 % (+9%)
Mag. reinforce 151.4 % ~ 185.4 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_HA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 43.4 (+3%)
Mag. def. pwr. 73.9 (+25%)
Durability 67/74 (+45%)
Parry rate 22 (+35%)
Phy. reinforce 11.4 % (+3%)
Mag. reinforce 19.6 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 55
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 33.3 (+9%)
Mag. def. pwr. 55.7 (+0%)
Durability 67/69 (+22%)
Parry rate 18 (+25%)
Phy. reinforce 9 % (+12%)
Mag. reinforce 15.4 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 53
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_BA_B

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 68.3 (+35%)
Mag. def. pwr. 117.9 (+74%)
Durability 67/70 (+0%)
Parry rate 30 (+29%)
Phy. reinforce 17 % (+58%)
Mag. reinforce 28.3 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 61
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_07_AA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 32.1 (+29%)
Mag. def. pwr. 41.6 (+16%)
Durability 69/75 (+19%)
Parry rate 16 (+19%)
Phy. reinforce 9.2 % (+38%)
Mag. reinforce 11.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_LA_B

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 53.7 (+25%)
Mag. def. pwr. 88.7 (+3%)
Durability 72/74 (+32%)
Parry rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 13.3 % (+6%)
Mag. reinforce 22.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 60
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_07_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 38.7 (+32%)
Mag. def. pwr. 63.9 (+9%)
Durability 72/76 (+67%)
Parry rate 20 (+6%)
Phy. reinforce 10.6 % (+19%)
Mag. reinforce 17.8 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_07_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 13.6 (+51%)
Mag. absorption 13.4 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 15.9 (+0%)
Mag. absorption 16 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_C

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 13.6 (+0%)
Mag. absorption 13.6 (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 60
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_07_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 11.9 (+41%)
Mag. absorption 12.1 (+70%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_TRADER_04

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
hanbaolinh