TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:16:34

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Helios
Nhân Vật Helios
Tên: Helios
Level: 70
Guild: OLYMPUS
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-01 16:43:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BLADE_08_A

Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 539 ~ 612 (+16%)
Mag. atk. pwr. 808 ~ 900 (+9%)
Durability 106/113 (+6%)
Attack rating 139 (+22%)
Critical 5 (+35%)
Phy. reinforce 115 % ~ 132.2 % (+19%)
Mag. reinforce 172.3 % ~ 194.3 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.8 (+29%)
Mag. def. pwr. 119.4 (+6%)
Durability 70/76 (+12%)
Blocking rate 17 (+70%)
Phy. reinforce 16.4 % (+51%)
Mag. reinforce 27 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_01_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 1 degrees


Phy. def. pwr. 1.7 (+0%)
Mag. def. pwr. 2.9 (+0%)
Durability 33/44 (+0%)
Parry rate 4 (+0%)
Phy. reinforce 3.6 % (+0%)
Mag. reinforce 6 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 1
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_01_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 1 degrees


Phy. def. pwr. 1.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 2.4 (+0%)
Durability 40/44 (+0%)
Parry rate 3 (+0%)
Phy. reinforce 3 % (+0%)
Mag. reinforce 5 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 1
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_01_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 1 degrees


Phy. def. pwr. 2.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 3.7 (+0%)
Durability 39/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 4.6 % (+0%)
Mag. reinforce 7.8 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 1
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_01_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 1 degrees


Phy. def. pwr. 1.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 2.2 (+0%)
Durability 37/44 (+0%)
Parry rate 3 (+0%)
Phy. reinforce 2.7 % (+0%)
Mag. reinforce 4.6 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 1
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_01_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 1 degrees


Phy. def. pwr. 1.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 3.1 (+0%)
Durability 37/44 (+0%)
Parry rate 4 (+0%)
Phy. reinforce 3.8 % (+0%)
Mag. reinforce 6.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 1
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_01_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 1 degrees


Phy. def. pwr. 1.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 2.7 (+0%)
Durability 40/44 (+0%)
Parry rate 4 (+0%)
Phy. reinforce 3.4 % (+0%)
Mag. reinforce 5.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 1
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_HUNTER_04

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Helios