TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:53:04

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Hn_DThuan
Nhân Vật Hn_DThuan
Tên: Hn_DThuan
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-11-09 08:54:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A

Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 592 ~ 697 (+32%)
Mag. atk. pwr. 966 ~ 1138 (+67%)
Durability 109/82 (+29%)
Attack rating 139 (+16%)
Critical 7 (+48%)
Phy. reinforce 110.3 % ~ 135.1 % (+38%)
Mag. reinforce 178 % ~ 218.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
2359 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 2359
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 70.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 118.9 (+22%)
Durability 156/79 (+41%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 14.6 % (+41%)
Mag. reinforce 24.3 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.3 (+16%)
Mag. def. pwr. 92.8 (+41%)
Durability 120/72 (+6%)
Parry rate 20 (+16%)
Phy. reinforce 11.6 % (+48%)
Mag. reinforce 19.5 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 96.8 (+6%)
Mag. def. pwr. 165.4 (+32%)
Durability 151/74 (+6%)
Parry rate 27 (+9%)
Phy. reinforce 19.7 % (+38%)
Mag. reinforce 32.8 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 81.2 (+0%)
Durability 108/72 (+6%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.5 % (+25%)
Mag. reinforce 17.8 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 78.2 (+38%)
Mag. def. pwr. 133.1 (+61%)
Durability 83/74 (+9%)
Parry rate 24 (+35%)
Phy. reinforce 15.8 % (+41%)
Mag. reinforce 26.4 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.5 (+0%)
Mag. def. pwr. 107.5 (+9%)
Durability 89/79 (+45%)
Parry rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 13.8 % (+87%)
Mag. reinforce 22.6 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.2 (+22%)
Mag. absorption 17.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.5 (+41%)
Mag. absorption 20.4 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+0%)
Mag. absorption 15.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CH_WEDDING_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_DARKLKNIGHT_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CH_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Hn_DThuan