TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:52:43

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Hoai_An
Nhân Vật Hoai_An
Tên: Hoai_An
Level: 70
Guild: TraDaThuocLa
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 15:10:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A

Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 602 ~ 709 (+61%)
Mag. atk. pwr. 932 ~ 1096 (+0%)
Durability 128/77 (+0%)
Attack rating 142 (+61%)
Critical 10 (+80%)
Phy. reinforce 112.1 % ~ 137.3 % (+80%)
Mag. reinforce 173.7 % ~ 212.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
121 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 121
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67.8 (+22%)
Mag. def. pwr. 145.8 (+41%)
Durability 137/69 (+25%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 13.2 % (+32%)
Mag. reinforce 27.9 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 51.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 110.1 (+3%)
Durability 144/70 (+41%)
Parry rate 20 (+45%)
Phy. reinforce 10.3 % (+0%)
Mag. reinforce 21.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 85.3 (+22%)
Mag. def. pwr. 182 (+22%)
Durability 136/66 (+0%)
Parry rate 34 (+61%)
Phy. reinforce 17.5 % (+0%)
Mag. reinforce 37.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 43.7 (+6%)
Mag. def. pwr. 94.4 (+25%)
Durability 134/64 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.5 % (+48%)
Mag. reinforce 20 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 68.9 (+0%)
Mag. def. pwr. 150.4 (+41%)
Durability 138/65 (+0%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14 % (+0%)
Mag. reinforce 30.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55.7 (+9%)
Mag. def. pwr. 120.5 (+29%)
Durability 135/67 (+12%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 12.1 % (+22%)
Mag. reinforce 25.7 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.4 (+61%)
Mag. absorption 17.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.4 (+22%)
Mag. absorption 20.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16 (+80%)
Mag. absorption 15.9 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.8 (+77%)
Mag. absorption 14.6 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CARNIVAL
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CARNIVAL_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_KNIGHT_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Hoai_An