TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:24:54

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật HuynhHp
Nhân Vật HuynhHp
Tên: HuynhHp
Level: 70
Guild: KONOHA
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 17:15:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 76.2 (+38%)
Mag. def. pwr. 121.3 (+32%)
Durability 46/75 (+3%)
Blocking rate 16 (+58%)
Phy. reinforce 16 % (+3%)
Mag. reinforce 27.5 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_HA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 69.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 120.6 (+45%)
Durability 28/85 (+80%)
Parry rate 24 (+48%)
Phy. reinforce 14.8 % (+61%)
Mag. reinforce 24.6 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.1 (+9%)
Mag. def. pwr. 92.7 (+38%)
Durability 24/80 (+58%)
Parry rate 20 (+41%)
Phy. reinforce 11.6 % (+32%)
Mag. reinforce 19.6 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 97.1 (+12%)
Mag. def. pwr. 166.3 (+41%)
Durability 7/76 (+19%)
Parry rate 26 (+3%)
Phy. reinforce 19.6 % (+22%)
Mag. reinforce 32.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 83.1 (+38%)
Durability 42/77 (+35%)
Parry rate 18 (+6%)
Phy. reinforce 10.7 % (+67%)
Mag. reinforce 17.6 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 76.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 129.8 (+19%)
Durability 24/84 (+70%)
Parry rate 22 (+19%)
Phy. reinforce 15.9 % (+48%)
Mag. reinforce 26.6 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.4 (+22%)
Mag. def. pwr. 110.3 (+51%)
Durability 27/73 (+6%)
Parry rate 23 (+48%)
Phy. reinforce 13.4 % (+16%)
Mag. reinforce 22.8 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.5 (+38%)
Mag. absorption 17.4 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.8 (+25%)
Mag. absorption 20.6 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.6 (+61%)
Mag. absorption 15.6 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+3%)
Mag. absorption 15.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
HuynhHp