TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:20:46

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật itachiVNAG
Nhân Vật itachiVNAG
Tên: itachiVNAG
Level: 69
Guild: RES
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 16:12:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A

Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 519 ~ 624 (+29%)
Mag. atk. pwr. 822 ~ 987 (+9%)
Durability 162/77 (+0%)
Attack rating 138 (+0%)
Critical 4 (+22%)
Phy. reinforce 108.7 % ~ 133.3 % (+3%)
Mag. reinforce 176.4 % ~ 216.2 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
727 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 727
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_CA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 71.2 (+35%)
Mag. def. pwr. 92.4 (+22%)
Durability 78/79 (+0%)
Parry rate 21 (+16%)
Phy. reinforce 16.1 % (+38%)
Mag. reinforce 20.8 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_SA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 58.4 (+29%)
Mag. def. pwr. 75.9 (+16%)
Durability 73/78 (+0%)
Parry rate 20 (+67%)
Phy. reinforce 12.6 % (+6%)
Mag. reinforce 16.8 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_BA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 99.2 (+45%)
Mag. def. pwr. 126.2 (+3%)
Durability 77/84 (+22%)
Parry rate 30 (+32%)
Phy. reinforce 21.6 % (+22%)
Mag. reinforce 28.2 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_AA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 68 (+16%)
Durability 77/78 (+0%)
Parry rate 18 (+29%)
Phy. reinforce 11.5 % (+12%)
Mag. reinforce 15.1 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_LA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 78.9 (+54%)
Mag. def. pwr. 104.3 (+67%)
Durability 78/83 (+16%)
Parry rate 26 (+54%)
Phy. reinforce 17.3 % (+9%)
Mag. reinforce 22.8 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_FA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 66 (+61%)
Mag. def. pwr. 85.2 (+41%)
Durability 79/79 (+0%)
Parry rate 20 (+16%)
Phy. reinforce 14.8 % (+16%)
Mag. reinforce 19.5 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.3 (+45%)
Mag. absorption 17.1 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_07_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 7 degrees


Phy. absorption 17.2 (+61%)
Mag. absorption 17 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+19%)
Mag. absorption 15.2 (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.4 (+41%)
Mag. absorption 15.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
itachiVNAG