TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:49:16

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật James
Nhân Vật James
Tên: James
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 12:34:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 755 ~ 883 (+80%)
Mag. atk. pwr. 1198 ~ 1401 (+61%)
Durability 119/79 (+0%)
Attack rating 154 (+80%)
Critical 12 (+80%)
Phy. reinforce 123.7 % ~ 151.6 % (+80%)
Mag. reinforce 196.5 % ~ 240.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
2200 SN_ITEM_MALL_QUIVER

Số Tiền: 2200
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 10000
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_HA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 97.6 (+61%)
Mag. def. pwr. 164.8 (+61%)
Durability 122/77 (+19%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 16.2 % (+41%)
Mag. reinforce 27.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 125.7 (+41%)
Durability 148/81 (+48%)
Parry rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 12.8 % (+41%)
Mag. reinforce 21.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 135.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 228.6 (+80%)
Durability 132/84 (+51%)
Parry rate 35 (+61%)
Phy. reinforce 21.8 % (+41%)
Mag. reinforce 37 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 113.2 (+41%)
Durability 125/76 (+19%)
Parry rate 18 (+41%)
Phy. reinforce 11.7 % (+41%)
Mag. reinforce 19.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 107.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 179.5 (+61%)
Durability 145/81 (+38%)
Parry rate 29 (+61%)
Phy. reinforce 17.6 % (+61%)
Mag. reinforce 29.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 88.2 (+41%)
Mag. def. pwr. 150 (+61%)
Durability 130/75 (+6%)
Parry rate 26 (+61%)
Phy. reinforce 14.9 % (+41%)
Mag. reinforce 25.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.8 (+61%)
Mag. absorption 19.7 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.6 (+61%)
Mag. absorption 23.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+61%)
Mag. absorption 17.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.6 (+41%)
Mag. absorption 17.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_TRADE_HUNTER_04

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
James