TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:26:04

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật JAVHD
Nhân Vật JAVHD
Tên: JAVHD
Level: 70
Guild: _Dau_Gau_
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-01 22:04:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_HA_C

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 51.9 (+12%)
Mag. def. pwr. 109.8 (+0%)
Durability 131/72 (+58%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 12.1 % (+25%)
Mag. reinforce 25.7 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 63
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 48.6 (+9%)
Mag. def. pwr. 107.7 (+67%)
Durability 104/65 (+6%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 10.4 % (+22%)
Mag. reinforce 22.1 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 90.8 (+25%)
Mag. def. pwr. 195.8 (+41%)
Durability 116/66 (+0%)
Parry rate 28 (+19%)
Phy. reinforce 17.7 % (+32%)
Mag. reinforce 37.4 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 40.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 87.7 (+64%)
Durability 75/64 (+3%)
Parry rate 18 (+12%)
Phy. reinforce 9.5 % (+41%)
Mag. reinforce 20.4 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_LA_C

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 56.9 (+16%)
Mag. def. pwr. 123.6 (+41%)
Durability 102/68 (+25%)
Parry rate 25 (+12%)
Phy. reinforce 13 % (+9%)
Mag. reinforce 27.9 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.4 (+16%)
Mag. def. pwr. 110.5 (+0%)
Durability 93/66 (+9%)
Parry rate 19 (+9%)
Phy. reinforce 12.2 % (+41%)
Mag. reinforce 26.3 % (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.2 (+12%)
Mag. absorption 17.2 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.6 (+45%)
Mag. absorption 20.6 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+22%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+16%)
Mag. absorption 15.4 (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_KNIGHT_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
JAVHD