TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:00:53

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Key
Nhân Vật Key
Tên: Key
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 22:41:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 705 ~ 775 (+41%)
Mag. atk. pwr. 1215 ~ 1356 (+61%)
Durability 154/108 (+16%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 11 (+61%)
Phy. reinforce 120.5 % ~ 135.8 % (+41%)
Mag. reinforce 206.6 % ~ 237.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 104.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 166 (+41%)
Durability 118/78 (+3%)
Blocking rate 20 (+80%)
Phy. reinforce 17.7 % (+6%)
Mag. reinforce 30.2 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 69.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 149 (+80%)
Durability 148/74 (+67%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 13.2 % (+41%)
Mag. reinforce 28.2 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.5 (+38%)
Mag. def. pwr. 112.6 (+41%)
Durability 127/65 (+6%)
Parry rate 20 (+51%)
Phy. reinforce 10.3 % (+3%)
Mag. reinforce 22.2 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 95.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 203.9 (+61%)
Durability 126/66 (+0%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 17.9 % (+61%)
Mag. reinforce 37.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 47.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 101.3 (+41%)
Durability 85/64 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.6 % (+61%)
Mag. reinforce 20.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 159.6 (+41%)
Durability 105/65 (+0%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14.1 % (+22%)
Mag. reinforce 30.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 136.1 (+80%)
Durability 87/65 (+0%)
Parry rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 12.1 % (+22%)
Mag. reinforce 26.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.4 (+61%)
Mag. absorption 18.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.6 (+41%)
Mag. absorption 21.8 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+61%)
Mag. absorption 16.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+41%)
Mag. absorption 16.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_KNIGHT_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATECREW_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATECREW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Key