TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:54:39

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật KhaiKaKa
Nhân Vật KhaiKaKa
Tên: KhaiKaKa
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-11-29 21:06:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 544 ~ 602 (+25%)
Mag. atk. pwr. 925 ~ 1042 (+22%)
Durability 131/102 (+3%)
Attack rating 141 (+45%)
Critical 9 (+51%)
Phy. reinforce 107.6 % ~ 121.3 % (+6%)
Mag. reinforce 183 % ~ 210.4 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.2 (+0%)
Mag. def. pwr. 126.5 (+0%)
Durability 74/74 (+0%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 16 % (+0%)
Mag. reinforce 26.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 63.4 (+12%)
Mag. def. pwr. 137.4 (+41%)
Durability 69/69 (+29%)
Parry rate 24 (+48%)
Phy. reinforce 13 % (+9%)
Mag. reinforce 27.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 100.8 (+12%)
Durability 68/69 (+35%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 10.4 % (+19%)
Mag. reinforce 21.9 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_BA_C

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 77.1 (+22%)
Mag. def. pwr. 165.7 (+32%)
Durability 64/65 (+6%)
Parry rate 31 (+22%)
Phy. reinforce 16.4 % (+41%)
Mag. reinforce 35.2 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42.2 (+3%)
Mag. def. pwr. 92 (+35%)
Durability 82/69 (+38%)
Parry rate 18 (+35%)
Phy. reinforce 9.4 % (+3%)
Mag. reinforce 20 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 67.5 (+19%)
Mag. def. pwr. 145.3 (+35%)
Durability 71/71 (+41%)
Parry rate 27 (+58%)
Phy. reinforce 14.1 % (+22%)
Mag. reinforce 30.3 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 56.1 (+19%)
Mag. def. pwr. 119 (+9%)
Durability 66/67 (+12%)
Parry rate 19 (+6%)
Phy. reinforce 12.1 % (+12%)
Mag. reinforce 26.1 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.6 (+51%)
Mag. absorption 16.3 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.2 (+32%)
Mag. absorption 20.1 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+22%)
Mag. absorption 15.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CHINGCHU_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
KhaiKaKa