TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:16:12

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật KIMAN
Nhân Vật KIMAN
Tên: KIMAN
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 03:15:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BLADE_08_A

Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 538 ~ 611 (+12%)
Mag. atk. pwr. 814 ~ 908 (+22%)
Durability 246/113 (+3%)
Attack rating 139 (+19%)
Critical 10 (+74%)
Phy. reinforce 117 % ~ 134.4 % (+61%)
Mag. reinforce 171.9 % ~ 193.8 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 86.9 (+61%)
Mag. def. pwr. 138.7 (+61%)
Durability 89/74 (+0%)
Blocking rate 16 (+61%)
Phy. reinforce 16.3 % (+41%)
Mag. reinforce 27.4 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74.9 (+51%)
Mag. def. pwr. 158.4 (+41%)
Durability 71/65 (+0%)
Parry rate 24 (+48%)
Phy. reinforce 13.2 % (+41%)
Mag. reinforce 28.2 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 115.9 (+41%)
Durability 112/70 (+45%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 10.5 % (+61%)
Mag. reinforce 22.6 % (+83%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 120.8 (+54%)
Mag. def. pwr. 256.7 (+41%)
Durability 167/76 (+54%)
Parry rate 35 (+61%)
Phy. reinforce 19.6 % (+41%)
Mag. reinforce 42.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 59.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 126.4 (+61%)
Durability 160/73 (+54%)
Parry rate 20 (+61%)
Phy. reinforce 10.3 % (+48%)
Mag. reinforce 22.1 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 96.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 205.4 (+61%)
Durability 147/67 (+0%)
Parry rate 29 (+61%)
Phy. reinforce 15.9 % (+61%)
Mag. reinforce 33.3 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 72.1 (+22%)
Mag. def. pwr. 152 (+0%)
Durability 72/73 (+45%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 13.2 % (+41%)
Mag. reinforce 28.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 70
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_B

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.7 (+80%)
Mag. absorption 19.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 70
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.6 (+61%)
Mag. absorption 23.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+61%)
Mag. absorption 17.8 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+61%)
Mag. absorption 17.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_HALLOWEEN_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_HALLOWEEN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_KNIGHT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
KIMAN