TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:21:35

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Ko_Sao
Nhân Vật Ko_Sao
Tên: Ko_Sao
Level: 70
Guild: 29X5
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 06:54:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 502 ~ 559 (+0%)
Mag. atk. pwr. 855 ~ 970 (+0%)
Durability 144/101 (+0%)
Attack rating 138 (+0%)
Critical 3 (+0%)
Phy. reinforce 107.3 % ~ 121 % (+0%)
Mag. reinforce 182.6 % ~ 209.9 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 72.6 (+12%)
Mag. def. pwr. 116.8 (+22%)
Durability 78/79 (+32%)
Blocking rate 11 (+9%)
Phy. reinforce 16.1 % (+19%)
Mag. reinforce 27.2 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57.6 (+19%)
Mag. def. pwr. 121.9 (+6%)
Durability 58/65 (+0%)
Parry rate 24 (+48%)
Phy. reinforce 13.1 % (+22%)
Mag. reinforce 27.8 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 98.2 (+22%)
Durability 64/67 (+22%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 10.3 % (+0%)
Mag. reinforce 22.1 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 55.9 (+0%)
Mag. def. pwr. 119.6 (+3%)
Durability 57/63 (+12%)
Parry rate 29 (+32%)
Phy. reinforce 14 % (+25%)
Mag. reinforce 29.7 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 57
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 29.7 (+51%)
Mag. def. pwr. 61.2 (+3%)
Durability 144/67 (+64%)
Parry rate 16 (+35%)
Phy. reinforce 7.4 % (+6%)
Mag. reinforce 16 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 52
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 47.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 98.7 (+16%)
Durability 71/70 (+70%)
Parry rate 23 (+3%)
Phy. reinforce 11.1 % (+6%)
Mag. reinforce 23.7 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 56
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_07_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 7 degrees


Phy. def. pwr. 36 (+77%)
Mag. def. pwr. 72.6 (+0%)
Durability 56/62 (+16%)
Parry rate 20 (+16%)
Phy. reinforce 9.5 % (+0%)
Mag. reinforce 20.4 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 54
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.4 (+29%)
Mag. absorption 16.3 (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.4 (+0%)
Mag. absorption 19.4 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 14.6 (+22%)
Mag. absorption 14.5 (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
Ko_Sao