TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:53:51

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật KuPu
Nhân Vật KuPu
Tên: KuPu
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-11-04 16:00:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BLADE_08_A

Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 554 ~ 629 (+58%)
Mag. atk. pwr. 809 ~ 902 (+12%)
Durability 121/123 (+45%)
Attack rating 138 (+6%)
Critical 1 (+0%)
Phy. reinforce 114.7 % ~ 131.8 % (+12%)
Mag. reinforce 175 % ~ 197.3 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 103.8 (+35%)
Mag. def. pwr. 166 (+41%)
Durability 80/77 (+0%)
Blocking rate 18 (+61%)
Phy. reinforce 17.9 % (+32%)
Mag. reinforce 30.3 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 71.5 (+16%)
Mag. def. pwr. 156.1 (+64%)
Durability 39/66 (+6%)
Parry rate 22 (+29%)
Phy. reinforce 13.1 % (+19%)
Mag. reinforce 27.8 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.2 (+29%)
Mag. def. pwr. 112.9 (+45%)
Durability 52/64 (+0%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 10.4 % (+19%)
Mag. reinforce 22.3 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 116.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 250 (+41%)
Durability 49/68 (+0%)
Parry rate 35 (+61%)
Phy. reinforce 19.6 % (+41%)
Mag. reinforce 41.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46.6 (+12%)
Mag. def. pwr. 100.2 (+22%)
Durability 45/64 (+0%)
Parry rate 19 (+61%)
Phy. reinforce 9.5 % (+19%)
Mag. reinforce 20.2 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 92.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 198 (+41%)
Durability 45/67 (+0%)
Parry rate 29 (+61%)
Phy. reinforce 15.7 % (+41%)
Mag. reinforce 33.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62.4 (+45%)
Mag. def. pwr. 133.1 (+41%)
Durability 44/65 (+0%)
Parry rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 12.3 % (+61%)
Mag. reinforce 26.1 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.6 (+61%)
Mag. absorption 19.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.2 (+45%)
Mag. absorption 23.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.5 (+54%)
Mag. absorption 17.4 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.5 (+61%)
Mag. absorption 17.5 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
KuPu