TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

03:56:23

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật LaLaLisa
Nhân Vật LaLaLisa
Tên: LaLaLisa
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 00:46:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_TBLADE_08_A_RARE (+10)

Seal of Star
Sắp Xếp: Glavie
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 850 ~ 988 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1256 ~ 1432 (+48%)
Durability 142/78 (+3%)
Attack rating 148 (+54%)
Critical 14 (+80%)
Phy. reinforce 135.8 % ~ 165.9 % (+61%)
Mag. reinforce 201.2 % ~ 239.5 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 62.9 (+0%)
Mag. def. pwr. 139.3 (+64%)
Durability 132/70 (+35%)
Parry rate 26 (+61%)
Phy. reinforce 13.2 % (+41%)
Mag. reinforce 28.2 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 45 (+38%)
Mag. def. pwr. 94.9 (+22%)
Durability 51/69 (+38%)
Parry rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 10.4 % (+19%)
Mag. reinforce 22 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 87.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 184.2 (+41%)
Durability 50/75 (+64%)
Parry rate 30 (+29%)
Phy. reinforce 17.8 % (+41%)
Mag. reinforce 37.7 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 42.8 (+25%)
Mag. def. pwr. 90.3 (+6%)
Durability 49/68 (+32%)
Parry rate 18 (+35%)
Phy. reinforce 9.4 % (+12%)
Mag. reinforce 20.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.5 (+51%)
Mag. def. pwr. 161.2 (+58%)
Durability 82/69 (+25%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14.3 % (+54%)
Mag. reinforce 30 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.1 (+64%)
Mag. def. pwr. 110.5 (+0%)
Durability 47/72 (+48%)
Parry rate 19 (+12%)
Phy. reinforce 12 % (+6%)
Mag. reinforce 25.6 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.3 (+41%)
Mag. absorption 18.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.7 (+58%)
Mag. absorption 19.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.9 (+54%)
Mag. absorption 15.9 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15 (+83%)
Mag. absorption 14.8 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
LaLaLisa