TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:02:30

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật LamLaoThuc
Nhân Vật LamLaoThuc
Tên: LamLaoThuc
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 22:53:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 72 (+51%)
Mag. def. pwr. 121.5 (+58%)
Durability 84/80 (+51%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 14.7 % (+45%)
Mag. reinforce 24.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.3 (+16%)
Mag. def. pwr. 93.6 (+54%)
Durability 64/71 (+0%)
Parry rate 20 (+3%)
Phy. reinforce 11.7 % (+58%)
Mag. reinforce 19.5 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_HEAVY_08_BA_A

Sắp Xếp: Armor
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 114.6 (+29%)
Mag. def. pwr. 150.4 (+35%)
Durability 56/88 (+45%)
Parry rate 35 (+70%)
Phy. reinforce 21.4 % (+0%)
Mag. reinforce 28.2 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 48.9 (+22%)
Mag. def. pwr. 83 (+35%)
Durability 22/75 (+22%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.6 % (+45%)
Mag. reinforce 17.8 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 80 (+77%)
Mag. def. pwr. 129.6 (+16%)
Durability 43/74 (+9%)
Parry rate 27 (+58%)
Phy. reinforce 15.9 % (+48%)
Mag. reinforce 26.4 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.8 (+32%)
Mag. def. pwr. 107.7 (+12%)
Durability 29/82 (+61%)
Parry rate 25 (+70%)
Phy. reinforce 13.7 % (+61%)
Mag. reinforce 22.9 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_FOX
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
LamLaoThuc