TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:31:43

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật LucHP
Nhân Vật LucHP
Tên: LucHP
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 01:27:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 699 ~ 824 (+41%)
Mag. atk. pwr. 1116 ~ 1315 (+35%)
Durability 144/80 (+6%)
Attack rating 144 (+41%)
Critical 8 (+41%)
Phy. reinforce 121.9 % ~ 149.3 % (+41%)
Mag. reinforce 196.5 % ~ 240.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
1337 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 1337
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 72.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 154.2 (+41%)
Durability 117/65 (+0%)
Parry rate 24 (+45%)
Phy. reinforce 13.3 % (+54%)
Mag. reinforce 27.9 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 112.6 (+41%)
Durability 162/74 (+74%)
Parry rate 20 (+16%)
Phy. reinforce 10.5 % (+61%)
Mag. reinforce 22.4 % (+51%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 99.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 213.2 (+41%)
Durability 118/67 (+6%)
Parry rate 34 (+61%)
Phy. reinforce 17.8 % (+41%)
Mag. reinforce 37.6 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 47.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 101.3 (+41%)
Durability 140/64 (+3%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.5 % (+41%)
Mag. reinforce 20 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 170.7 (+61%)
Durability 158/72 (+48%)
Parry rate 30 (+80%)
Phy. reinforce 14.2 % (+41%)
Mag. reinforce 30.2 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 65.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 140.9 (+41%)
Durability 154/70 (+38%)
Parry rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 12.2 % (+41%)
Mag. reinforce 25.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_B

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+41%)
Mag. absorption 19.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 70
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.8 (+61%)
Mag. absorption 21.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.1 (+61%)
Mag. absorption 16.1 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.1 (+51%)
Mag. absorption 16 (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
LucHP