TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:04:47

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật MinhCun_____
Nhân Vật MinhCun_____
Tên: MinhCun_____
Level: 70
Guild: ChinchiTeam
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 07:43:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 728 ~ 854 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1182 ~ 1389 (+90%)
Durability 147/79 (+0%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 10 (+61%)
Phy. reinforce 121.9 % ~ 149.3 % (+41%)
Mag. reinforce 195 % ~ 238.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
2238 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 2238
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 72.4 (+9%)
Mag. def. pwr. 122.2 (+16%)
Durability 153/73 (+9%)
Parry rate 26 (+61%)
Phy. reinforce 14.6 % (+25%)
Mag. reinforce 24.6 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55.6 (+3%)
Mag. def. pwr. 93.4 (+0%)
Durability 108/72 (+6%)
Parry rate 20 (+51%)
Phy. reinforce 11.5 % (+22%)
Mag. reinforce 19.7 % (+58%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 102.1 (+45%)
Mag. def. pwr. 171.4 (+41%)
Durability 163/77 (+22%)
Parry rate 28 (+12%)
Phy. reinforce 19.7 % (+41%)
Mag. reinforce 33.2 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.2 (+16%)
Mag. def. pwr. 86.2 (+48%)
Durability 168/81 (+61%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.5 % (+35%)
Mag. reinforce 17.8 % (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 81.1 (+48%)
Mag. def. pwr. 134 (+22%)
Durability 162/77 (+22%)
Parry rate 25 (+45%)
Phy. reinforce 15.7 % (+22%)
Mag. reinforce 26.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 66.5 (+25%)
Mag. def. pwr. 114.8 (+67%)
Durability 106/72 (+3%)
Parry rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 13.3 % (+0%)
Mag. reinforce 22.5 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.4 (+22%)
Mag. absorption 17.6 (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.9 (+54%)
Mag. absorption 21.1 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.5 (+16%)
Mag. absorption 15.5 (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.5 (+22%)
Mag. absorption 15.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
MinhCun_____