TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:22:15

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Mr_Dung
Nhân Vật Mr_Dung
Tên: Mr_Dung
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 02:03:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 748 ~ 874 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1186 ~ 1387 (+41%)
Durability 131/83 (+22%)
Attack rating 144 (+41%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 121 % ~ 148.2 % (+22%)
Mag. reinforce 195 % ~ 238.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
2500 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 2500
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74.5 (+6%)
Mag. def. pwr. 126.5 (+25%)
Durability 164/77 (+29%)
Parry rate 21 (+19%)
Phy. reinforce 14.6 % (+32%)
Mag. reinforce 24.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.8 (+61%)
Mag. def. pwr. 84.5 (+48%)
Durability 164/78 (+41%)
Parry rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 11.5 % (+22%)
Mag. reinforce 19.5 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 103.9 (+25%)
Mag. def. pwr. 174.9 (+25%)
Durability 164/76 (+16%)
Parry rate 30 (+32%)
Phy. reinforce 19.4 % (+6%)
Mag. reinforce 32.9 % (+12%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52.3 (+35%)
Mag. def. pwr. 87 (+12%)
Durability 154/71 (+0%)
Parry rate 18 (+35%)
Phy. reinforce 10.4 % (+12%)
Mag. reinforce 17.7 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 81.6 (+9%)
Mag. def. pwr. 136.3 (+0%)
Durability 162/76 (+16%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 16 % (+64%)
Mag. reinforce 26.2 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 69.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 113.7 (+0%)
Durability 179/83 (+70%)
Parry rate 24 (+58%)
Phy. reinforce 13.6 % (+48%)
Mag. reinforce 22.5 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.3 (+41%)
Mag. absorption 18.5 (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.4 (+0%)
Mag. absorption 21.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.9 (+61%)
Mag. absorption 15.9 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.4 (+64%)
Mag. absorption 16.3 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_FOX
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Mr_Dung