TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:04:36

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Mr_Han
Nhân Vật Mr_Han
Tên: Mr_Han
Level: 70
Guild: KONOHA
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 01:15:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 82.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 129.6 (+41%)
Durability 79/77 (+16%)
Blocking rate 16 (+61%)
Phy. reinforce 16.3 % (+41%)
Mag. reinforce 27.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 85.9 (+61%)
Mag. def. pwr. 183.4 (+61%)
Durability 97/71 (+29%)
Parry rate 30 (+80%)
Phy. reinforce 14.6 % (+58%)
Mag. reinforce 31.3 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55.6 (+41%)
Mag. def. pwr. 120.5 (+61%)
Durability 125/67 (+22%)
Parry rate 20 (+61%)
Phy. reinforce 10.5 % (+61%)
Mag. reinforce 22.4 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 113.8 (+41%)
Mag. def. pwr. 243.3 (+41%)
Durability 124/69 (+6%)
Parry rate 32 (+41%)
Phy. reinforce 19.6 % (+41%)
Mag. reinforce 41.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.2 (+41%)
Mag. def. pwr. 108.5 (+61%)
Durability 108/74 (+70%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.6 % (+61%)
Mag. reinforce 20.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 168.8 (+41%)
Durability 115/65 (+0%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14.2 % (+41%)
Mag. reinforce 30.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 65.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 140.9 (+41%)
Durability 99/65 (+0%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 12.2 % (+41%)
Mag. reinforce 26 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.6 (+61%)
Mag. absorption 19.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.1 (+41%)
Mag. absorption 23.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+61%)
Mag. absorption 17.6 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17 (+41%)
Mag. absorption 17 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_HALLOWEENDRESS_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_HALLOWEENDRESS_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_HALLOWEENDRESS
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Mr_Han