TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:46:51

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Ngoc_Chau
Nhân Vật Ngoc_Chau
Tên: Ngoc_Chau
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-10-19 11:11:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_CLOTHES_02_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 2 degrees


Phy. def. pwr. 4.3 (+0%)
Mag. def. pwr. 9.1 (+0%)
Durability 43/43 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 3.9 % (+0%)
Mag. reinforce 8.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 11
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_02_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 2 degrees


Phy. def. pwr. 3 (+0%)
Mag. def. pwr. 6.4 (+0%)
Durability 42/42 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 3.1 % (+0%)
Mag. reinforce 6.6 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 9
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_02_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 2 degrees


Phy. def. pwr. 6.4 (+0%)
Mag. def. pwr. 13.6 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 5.3 % (+0%)
Mag. reinforce 11.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 13
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_02_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 2 degrees


Phy. def. pwr. 2.5 (+0%)
Mag. def. pwr. 5.4 (+0%)
Durability 42/42 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 2.8 % (+0%)
Mag. reinforce 6.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 8
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_02_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 2 degrees


Phy. def. pwr. 4.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 10.3 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 8 (+0%)
Phy. reinforce 4.3 % (+0%)
Mag. reinforce 9.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 12
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_02_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 2 degrees


Phy. def. pwr. 3.7 (+0%)
Mag. def. pwr. 7.9 (+0%)
Durability 43/43 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 3.6 % (+0%)
Mag. reinforce 7.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 10
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Ngoc_Chau