TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:10:37

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật NguoiSoi
Nhân Vật NguoiSoi
Tên: NguoiSoi
Level: 47
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 20:51:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BLADE_06_B

Sắp Xếp: Blade
Trình Độ: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 248 ~ 284 (+38%)
Mag. atk. pwr. 368 ~ 412 (+12%)
Durability 101/102 (+12%)
Attack rating 111 (+32%)
Critical 3 (+19%)
Phy. reinforce 79.9 % ~ 92 % (+51%)
Mag. reinforce 119 % ~ 133.6 % (+29%)

Yêu Cầu Cấp Độ 45
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_SHIELD_06_B

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 6 degrees


Phy. def. pwr. 32.3 (+12%)
Mag. def. pwr. 53.5 (+29%)
Durability 53/77 (+80%)
Blocking rate 12 (+22%)
Phy. reinforce 10.5 % (+19%)
Mag. reinforce 18.1 % (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 45
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_05_CA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21.9 (+0%)
Mag. def. pwr. 36.8 (+0%)
Durability 2/61 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 7.8 % (+0%)
Mag. reinforce 13 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 35
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_05_SA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 16.6 (+0%)
Mag. def. pwr. 27.9 (+0%)
Durability 10/60 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 6.1 % (+0%)
Mag. reinforce 10.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 33
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_05_BA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 30.7 (+0%)
Mag. def. pwr. 51.6 (+0%)
Durability 5/61 (+0%)
Parry rate 22 (+0%)
Phy. reinforce 10.5 % (+0%)
Mag. reinforce 17.6 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 37
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_05_AA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 24.8 (+0%)
Durability 0/59 (+0%)
Parry rate 12 (+0%)
Phy. reinforce 5.6 % (+0%)
Mag. reinforce 9.4 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_05_LA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 24.1 (+0%)
Mag. def. pwr. 40.6 (+0%)
Durability 13/61 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 8.4 % (+0%)
Mag. reinforce 14.1 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_05_FA_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp:
Trình Độ: 5 degrees


Phy. def. pwr. 19.8 (+0%)
Mag. def. pwr. 33.2 (+0%)
Durability 15/60 (+0%)
Parry rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 7.2 % (+0%)
Mag. reinforce 12 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 10 (+64%)
Mag. absorption 9.2 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 34
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 11.1 (+16%)
Mag. absorption 11.5 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 36
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 7.7 (+0%)
Mag. absorption 8 (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_05_A_RARE

Seal of Star
Sắp Xếp: Ch
Trình Độ: 5 degrees


Phy. absorption 7.8 (+3%)
Mag. absorption 8.5 (+45%)

Yêu Cầu Cấp Độ 32
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_TRADE_TRADER_05

Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 20
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
NguoiSoi