TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:25:26

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật NMQ
Nhân Vật NMQ
Tên: NMQ
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 00:23:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 769 ~ 879 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1323 ~ 1544 (+61%)
Durability 88/69 (+0%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 12 (+61%)
Phy. reinforce 126.8 % ~ 150.9 % (+61%)
Mag. reinforce 217.2 % ~ 265.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 85.9 (+61%)
Mag. def. pwr. 185.2 (+80%)
Durability 111/72 (+32%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 14.5 % (+41%)
Mag. reinforce 31.1 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 55.4 (+35%)
Mag. def. pwr. 119.5 (+45%)
Durability 62/64 (+3%)
Parry rate 20 (+35%)
Phy. reinforce 10.6 % (+64%)
Mag. reinforce 22.3 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 119.3 (+80%)
Mag. def. pwr. 251.7 (+54%)
Durability 121/73 (+32%)
Parry rate 39 (+80%)
Phy. reinforce 19.8 % (+58%)
Mag. reinforce 42.2 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+1]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 57.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 121.8 (+41%)
Durability 112/65 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 10.3 % (+41%)
Mag. reinforce 21.7 % (+16%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A_RARE (+6)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 90.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 194.8 (+61%)
Durability 103/67 (+0%)
Parry rate 26 (+41%)
Phy. reinforce 15.7 % (+41%)
Mag. reinforce 33.6 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_B

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.2 (+51%)
Mag. def. pwr. 161.5 (+61%)
Durability 110/66 (+3%)
Parry rate 22 (+41%)
Phy. reinforce 13.4 % (+74%)
Mag. reinforce 28.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 70
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.6 (+61%)
Mag. absorption 19.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.3 (+61%)
Mag. absorption 23.1 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.2 (+41%)
Mag. absorption 17.2 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.8 (+41%)
Mag. absorption 16.7 (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN_YELLOW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_EU_WEDDING_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATECREW_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_PIRATECREW
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
NMQ