TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:26:44

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật OcMit
Nhân Vật OcMit
Tên: OcMit
Level: 70
Guild: Không Có
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-11-30 14:10:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+3)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 616 ~ 741 (+41%)
Mag. atk. pwr. 999 ~ 1202 (+61%)
Durability 92/83 (+22%)
Attack rating 144 (+41%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 121.9 % ~ 149.3 % (+41%)
Mag. reinforce 195 % ~ 238.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
696 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 696
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73.7 (+38%)
Mag. def. pwr. 122.6 (+22%)
Durability 68/73 (+6%)
Parry rate 22 (+29%)
Phy. reinforce 14.7 % (+58%)
Mag. reinforce 24.3 % (+3%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.7 (+25%)
Mag. def. pwr. 90.7 (+3%)
Durability 89/75 (+22%)
Parry rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 11.4 % (+0%)
Mag. reinforce 19.5 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 101.5 (+35%)
Mag. def. pwr. 167.3 (+0%)
Durability 67/76 (+19%)
Parry rate 28 (+16%)
Phy. reinforce 19.6 % (+19%)
Mag. reinforce 33.4 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 51 (+41%)
Mag. def. pwr. 84.4 (+12%)
Durability 70/72 (+9%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.5 % (+32%)
Mag. reinforce 17.6 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 82.3 (+74%)
Mag. def. pwr. 134.6 (+29%)
Durability 70/77 (+25%)
Parry rate 22 (+16%)
Phy. reinforce 15.7 % (+16%)
Mag. reinforce 26.4 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 64.4 (+22%)
Mag. def. pwr. 107.3 (+6%)
Durability 74/80 (+48%)
Parry rate 19 (+6%)
Phy. reinforce 13.3 % (+3%)
Mag. reinforce 22.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.6 (+0%)
Mag. absorption 20.8 (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.3 (+19%)
Mag. absorption 15.3 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.6 (+51%)
Mag. absorption 15.5 (+32%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_DARKLKNIGHT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_W_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_DARKLKNIGHT_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_EARTHSPIRIT_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
OcMit