TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:41:46

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật One__Kill
Nhân Vật One__Kill
Tên: One__Kill
Level: 70
Guild: 500_Thievess
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 04:25:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A

Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 554 ~ 659 (+25%)
Mag. atk. pwr. 913 ~ 1086 (+74%)
Durability 169/77 (+0%)
Attack rating 138 (+6%)
Critical 5 (+32%)
Phy. reinforce 110.4 % ~ 135.3 % (+41%)
Mag. reinforce 175.2 % ~ 214.8 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
1848 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 1848
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 74.7 (+61%)
Mag. def. pwr. 124 (+41%)
Durability 74/74 (+12%)
Parry rate 26 (+64%)
Phy. reinforce 14.4 % (+0%)
Mag. reinforce 24.3 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.5 (+22%)
Mag. def. pwr. 92.8 (+41%)
Durability 76/77 (+35%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 11.5 % (+16%)
Mag. reinforce 19.2 % (+6%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 102.1 (+45%)
Mag. def. pwr. 167.3 (+0%)
Durability 74/74 (+9%)
Parry rate 26 (+0%)
Phy. reinforce 19.4 % (+0%)
Mag. reinforce 32.7 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 49 (+25%)
Mag. def. pwr. 83 (+35%)
Durability 75/75 (+25%)
Parry rate 18 (+35%)
Phy. reinforce 10.4 % (+3%)
Mag. reinforce 17.8 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 130.8 (+32%)
Durability 74/74 (+9%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 15.6 % (+0%)
Mag. reinforce 26.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 60.4 (+22%)
Mag. def. pwr. 102.8 (+41%)
Durability 116/73 (+9%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 13.3 % (+3%)
Mag. reinforce 22.5 % (+9%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.1 (+0%)
Mag. absorption 17.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20.4 (+22%)
Mag. absorption 20.5 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15.2 (+0%)
Mag. absorption 15.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 15 (+0%)
Mag. absorption 15.1 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_EVENT_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
One__Kill