TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:18:51

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật OneHIT_DIE
Nhân Vật OneHIT_DIE
Tên: OneHIT_DIE
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đăng Nhập
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 02:04:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SPEAR_08_A_RARE (+9)

Seal of Star
Sắp Xếp: Spear
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 769 ~ 879 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1335 ~ 1559 (+80%)
Durability 151/75 (+38%)
Attack rating 154 (+80%)
Critical 15 (+80%)
Phy. reinforce 126.8 % ~ 150.9 % (+61%)
Mag. reinforce 218.9 % ~ 267.5 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 88.2 (+61%)
Mag. def. pwr. 188.3 (+61%)
Durability 127/67 (+3%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 14.7 % (+61%)
Mag. reinforce 31.2 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 68.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 145.4 (+61%)
Durability 135/69 (+22%)
Parry rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 11.6 % (+61%)
Mag. reinforce 24.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 122.4 (+80%)
Mag. def. pwr. 259.4 (+61%)
Durability 137/70 (+12%)
Parry rate 35 (+61%)
Phy. reinforce 19.8 % (+61%)
Mag. reinforce 42.6 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 61.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 131.8 (+80%)
Durability 136/68 (+12%)
Parry rate 20 (+61%)
Phy. reinforce 10.6 % (+61%)
Mag. reinforce 22.7 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 96.4 (+61%)
Mag. def. pwr. 207.4 (+80%)
Durability 139/72 (+35%)
Parry rate 29 (+61%)
Phy. reinforce 15.9 % (+61%)
Mag. reinforce 33.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 80.5 (+61%)
Mag. def. pwr. 171.8 (+61%)
Durability 131/67 (+0%)
Parry rate 26 (+61%)
Phy. reinforce 13.6 % (+61%)
Mag. reinforce 28.9 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 20 (+100%)
Mag. absorption 19.8 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.6 (+61%)
Mag. absorption 23.6 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+61%)
Mag. absorption 17.7 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.7 (+61%)
Mag. absorption 17.7 (+67%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_HALLOWEEN_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_HALLOWEEN_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_HALLOWEEN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
OneHIT_DIE