TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:43:40

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật Phi_Hong_Can
Nhân Vật Phi_Hong_Can
Tên: Phi_Hong_Can
Level: 70
Guild: 500_Thieves
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 20:11:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_BOW_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Bow
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 728 ~ 854 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1142 ~ 1340 (+22%)
Durability 165/79 (+0%)
Attack rating 144 (+41%)
Critical 10 (+61%)
Phy. reinforce 121.9 % ~ 149.3 % (+41%)
Mag. reinforce 195 % ~ 238.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
109 SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01

Số Tiền: 109
Có Thể Sắp Xếp Chồng Lên Nhau: 2500
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_CA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 75.2 (+22%)
Mag. def. pwr. 130.5 (+80%)
Durability 141/72 (+0%)
Parry rate 24 (+41%)
Phy. reinforce 14.5 % (+22%)
Mag. reinforce 24.5 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_SA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 54.5 (+22%)
Mag. def. pwr. 92.8 (+41%)
Durability 141/71 (+0%)
Parry rate 20 (+9%)
Phy. reinforce 11.7 % (+64%)
Mag. reinforce 19.5 % (+38%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_BA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 107.2 (+80%)
Mag. def. pwr. 174.6 (+22%)
Durability 103/74 (+6%)
Parry rate 31 (+35%)
Phy. reinforce 19.6 % (+22%)
Mag. reinforce 33 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_AA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 82.3 (+22%)
Durability 118/71 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 10.5 % (+22%)
Mag. reinforce 17.5 % (+0%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_LA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 82.2 (+22%)
Mag. def. pwr. 138 (+22%)
Durability 80/73 (+0%)
Parry rate 23 (+22%)
Phy. reinforce 15.8 % (+41%)
Mag. reinforce 26.4 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_LIGHT_08_FA_A

Sắp Xếp: Protector
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 65.1 (+41%)
Mag. def. pwr. 109.6 (+41%)
Durability 119/72 (+0%)
Parry rate 20 (+22%)
Phy. reinforce 13.8 % (+80%)
Mag. reinforce 22.6 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.3 (+41%)
Mag. absorption 18.3 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.9 (+80%)
Mag. absorption 21.5 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.2 (+22%)
Mag. absorption 16.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+41%)
Mag. absorption 16.2 (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_PIRATE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
Phi_Hong_Can