TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

04:12:47

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật phongcanhz1
Nhân Vật phongcanhz1
Tên: phongcanhz1
Level: 70
Guild: OLYMPUS
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-03 01:44:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_B

Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 701 ~ 768 (+41%)
Mag. atk. pwr. 1210 ~ 1346 (+61%)
Durability 233/110 (+29%)
Attack rating 144 (+41%)
Critical 13 (+80%)
Phy. reinforce 117.6 % ~ 132.4 % (+29%)
Mag. reinforce 202.6 % ~ 232.8 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A

Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 82.1 (+61%)
Mag. def. pwr. 129.6 (+41%)
Durability 157/74 (+0%)
Blocking rate 16 (+61%)
Phy. reinforce 16 % (+0%)
Mag. reinforce 27.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_CA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 68.8 (+48%)
Mag. def. pwr. 145.8 (+41%)
Durability 77/70 (+38%)
Parry rate 26 (+61%)
Phy. reinforce 13.2 % (+35%)
Mag. reinforce 28.1 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52 (+22%)
Mag. def. pwr. 111.4 (+22%)
Durability 136/64 (+0%)
Parry rate 20 (+35%)
Phy. reinforce 10.3 % (+0%)
Mag. reinforce 22.2 % (+35%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 94.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 199.4 (+22%)
Durability 101/66 (+0%)
Parry rate 36 (+80%)
Phy. reinforce 17.7 % (+22%)
Mag. reinforce 37.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 47.4 (+41%)
Mag. def. pwr. 100.2 (+22%)
Durability 103/69 (+35%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.5 % (+45%)
Mag. reinforce 20.2 % (+25%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 80.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 168.8 (+41%)
Durability 141/65 (+0%)
Parry rate 25 (+41%)
Phy. reinforce 14.5 % (+80%)
Mag. reinforce 30.5 % (+48%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 61.6 (+22%)
Mag. def. pwr. 133.1 (+41%)
Durability 109/71 (+41%)
Parry rate 22 (+35%)
Phy. reinforce 12.3 % (+61%)
Mag. reinforce 26.4 % (+80%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Female
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A

Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 18.4 (+61%)
Mag. absorption 18.4 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A

Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 21.8 (+61%)
Mag. absorption 21.8 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+61%)
Mag. absorption 16.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A

Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+41%)
Mag. absorption 16.4 (+74%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_KNIGHT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_NASRUN_BLUE
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_CARNIVAL_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_W_KNIGHT_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
phongcanhz1