TÌNH TRẠNG

Online

TIME SERVER

05:15:51

Hòa Điền

Không Xác Định

NẠP TIỀN

DOWNLOAD
Tải Xuống
Nhân Vật SauLucSix
Nhân Vật SauLucSix
Tên: SauLucSix
Level: 70
Guild: Genius
Trạng Thái-Online: Đã Đăng Xuất
Lần Cuối Cùng Đăng Xuất: 2023-12-02 23:53:00

Trang Bị

SN_ITEM_CH_SWORD_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Sword
Trình Độ: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 713 ~ 783 (+61%)
Mag. atk. pwr. 1227 ~ 1370 (+80%)
Durability 151/116 (+51%)
Attack rating 149 (+61%)
Critical 11 (+61%)
Phy. reinforce 121.4 % ~ 136.9 % (+61%)
Mag. reinforce 206.6 % ~ 237.5 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_SHIELD_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Shield
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 101.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 163.3 (+61%)
Durability 171/86 (+54%)
Blocking rate 18 (+61%)
Phy. reinforce 18 % (+41%)
Mag. reinforce 30.4 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_HA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Head
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73.3 (+61%)
Mag. def. pwr. 154.2 (+41%)
Durability 102/72 (+48%)
Parry rate 22 (+25%)
Phy. reinforce 13.2 % (+41%)
Mag. reinforce 28.3 % (+54%)

Yêu Cầu Cấp Độ 67
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_SA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Shoulder
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 50.3 (+16%)
Mag. def. pwr. 107.2 (+9%)
Durability 139/66 (+16%)
Parry rate 20 (+12%)
Phy. reinforce 10.3 % (+6%)
Mag. reinforce 22.1 % (+22%)

Yêu Cầu Cấp Độ 65
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_BA_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Chest
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 116.9 (+41%)
Mag. def. pwr. 250 (+41%)
Durability 141/68 (+0%)
Parry rate 29 (+25%)
Phy. reinforce 19.5 % (+22%)
Mag. reinforce 41.9 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 69
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_AA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Hands
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 45.1 (+6%)
Mag. def. pwr. 97.8 (+32%)
Durability 102/64 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 9.6 % (+51%)
Mag. reinforce 20.2 % (+19%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_LA_A

Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Legs
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 79.5 (+41%)
Mag. def. pwr. 168.8 (+41%)
Durability 135/65 (+0%)
Parry rate 27 (+61%)
Phy. reinforce 14.1 % (+22%)
Mag. reinforce 30.6 % (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_CLOTHES_08_FA_A_RARE (+5)

Seal of Star
Sắp Xếp: Garment
Gắn Kết: Foot
Trình Độ: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73.3 (+41%)
Mag. def. pwr. 156.5 (+41%)
Durability 138/68 (+9%)
Parry rate 23 (+41%)
Phy. reinforce 13.5 % (+48%)
Mag. reinforce 28.7 % (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Male
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+0]
SN_ITEM_CH_EARRING_08_A_RARE (+8)

Seal of Star
Sắp Xếp: Earring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 19.8 (+61%)
Mag. absorption 19.7 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 66
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_NECKLACE_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Necklace
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 23.3 (+61%)
Mag. absorption 23.3 (+61%)

Yêu Cầu Cấp Độ 68
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.5 (+61%)
Mag. absorption 17.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_CH_RING_08_A_RARE (+7)

Seal of Star
Sắp Xếp: Ring
Trình Độ: 8 degrees


Phy. absorption 17.5 (+61%)
Mag. absorption 17.4 (+41%)

Yêu Cầu Cấp Độ 64
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
2+ có hiệu lực [+2]
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_ARABIA_ATTACH
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 1 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_NASRUN
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 9 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_ETC_E060529_DRAGONFLAG
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 0 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_DARKWARRIOR_HAT
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 2 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SN_ITEM_MALL_AVATAR_M_DARKWARRIOR
Sắp Xếp:
Trình Độ: 1 degreesYêu Cầu Cấp Độ 0
Tối Đa Dòng Của Món Đồ: 4 Unit
Có Thể Sử Dụng 2+.
SauLucSix